Simply Healthy

ราคาเริ่มต้น ฿4,571

ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยในโดยเริ่มต้นที่ราคาที่เข้าถึงได้โดยมีความคุ้มครองที่สูงตามที่ซื้อ แบบผู้ป่วยในที่มีค่าห้อง ค่าการพยาบาล ครบถ้วน ถ้ามีการแอตมิทเข้าโรงพยาบาลแผนสุขภาพดีเป็นแผนเริ่มต้นขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมผู้ป่วยในช่วยให้คุณจ่ายค่ารักษาและมีเบี้ยประกันภัยต่ำซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในระดับปานกลางและเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก

เลือกเพศ
ระบุวันเกิด
ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก
ทุนประกันชีวิต (สำหรับอายุ 20 ปี ถึง 55 ปี)

ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน

ตารางผลประโยชน์ SP1500 SP2000 SP3000 SP4000 SP6000 SP12000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน 195,000 260,000 390,000 520,000 780,000 1,560,000
หมวดที่ 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 24,000
หมวดที่ 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 15,000 20,000 30,000 40,000 60,000 120,000
หมวดที่ 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 60 วัน 375 500 750 1,000 1,500 3,000
หมวดที่ 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง 22,500 30,000 45,000 60,000 90,000 180,000
หมวดย่อยที่ 4.5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 2 เท่า ของผลประโยชน์หมวดที่ 4. 45,000 60,000 90,000 120,000 180,000 360,000
หมวดที่ 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2) 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 24,000
หมวดที่ 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 2
หมวดที่ 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมอยู่ในหมวดที่ 2) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
หมวดที่ 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
รวมอยู่ใน
หมวดที่ 4
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปี (จ่ายร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
- ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
- ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน เริ่มจากวันที่ 61) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 100)
(คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 100)

เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

ช่วงอายุ (ปี) SP1500 SP2000 SP3000 SP4000 SP6000 SP12000
15 วัน - 5 ปี 19,030 25,227 37,620 50,014 74,801 104,545
6 - 10 8,702 11,456 16,965 22,473 33,489 46,709
11 - 20 5,604 7,325 10,768 14,211 21,096 29,358
21 - 35 4,571 5,948 8,702 11,456 16,965 23,574
36 - 40 5,191 6,774 9,942 13,109 19,443 27,045
41 - 45 5,604 7,325 10,768 14,211 21,096 29,358
46 - 50 6,637 8,702 12,833 16,965 25,227 35,142
51 - 55 7,670 10,079 14,899 19,719 29,358 40,925
56 - 60 8,702 11,456 16,965 22,473 33,489 46,709
61 - 65 10,852 14,295 21,180 28,065 41,836 58,360
66 - 70 15,151 19,971 29,610 39,249 58,528 81,663
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ) 21,684 28,569 42,340 56,110 83,651 116,700
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 32,012 42,340 62,995 83,651 124,963 174,537

ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก (เลือกซื้อเพิ่ม)

ตารางผลประโยชน์ OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (สูงสุดต่อปี) 32,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 800 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปี) 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

ช่วงอายุ (ปี) OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
15 วัน - 5 ปี 22,512 27,618 40,383 53,148 65,913 78,678
6 - 10 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
11 - 20 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
21 - 35 5,003 6,137 8,974 11,811 14,647 17,484
36 - 40 5,753 7,058 10,320 13,582 16,844 20,107
41 - 45 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
46 - 50 7,504 9,206 13,461 17,716 21,971 26,226
51 - 55 8,755 10,740 15,705 20,669 25,633 30,597
56 - 60 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
61 - 65 12,507 15,344 22,435 29,527 36,618 43,710
66 - 70 17,510 21,481 31,409 41,337 51,266 61,194
*71 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 17,510 21,481 31,409 41,337 51,266 61,194
หมายเหตุ
  • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
  • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า